BIP
Strona główna/Kontakt/Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Dziadowej Kłodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminny Ośrodek Kultury w Dziadowej Kłodzie .

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody wyłaczeń:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne

 • Wybrane pliki do pobrania występują w postaci skanów,
 • informacje opublikowane w zewnętrznych kanałach mediowych np. facebook nie są w pełni dostępne cyfrowo,
 • materiały audiowizualne nie posiadają transkrypcji tekstowych,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-05
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
 • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
 • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
 • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Weronika Gontarz, kulturagok@gmail.com.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 576 160 414. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Dziadowej Kłodzie, ul. 1 Maja 11, 56-504 Dziadowa Kłoda

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku GOK prowadzi jedno wejście od ul. 1 Maja, jednoskrzydłowe drzwi, bez podjazdu, Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy jednostki.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek GOK jest dwupiętrowy. Budynek nie dysponuje windą ani podjazdem.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku GOK nie ma podjazdów dla wózków inwalidzkich, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością, jednak w bieżącym roku zamierzamy wyznaczyć miejsca parkingowe, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Brak przeciwwskazań do wejścia z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Hala sportowa w Dziadowej Kłodzie, ul. 1 Słoneczna 5, 56-504 Dziadowa Kłoda

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku hali prowadzi 6 wejść:

 • główne - wejście od ulicy Kolejowej, drzwi podwójne, bez progu, bez barier architektonicznych, w pełni dostosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy hali. Ewakuacyjne.
 • boczne 1 - wejście od strony ulicy Słonecznej, drzwi podwójne, bez progu, bez barier architektonicznych, w pełni dostosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim. Dostępne tylko dla pracowników obsługi, ewakuacyjne.
 • boczne 2 - wejście od strony Orlika, , drzwi podwójne, bez barier architektonicznych, w pełni dostosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy hali. Ewakuacyjne.
 • boczne 3 - wejście od strony Orlika/tył hali, drzwi podwójne, bez progu, bez barier architektonicznych, w pełni dostosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim. Dostępne tylko dla pracowników obsługi, ewakuacyjne.
 • boczne 4 - wejście od ulicy kolejowej od strony banku, drzwi podwójne, bez progu, bez barier architektonicznych, w pełni dostosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim. Dostępne tylko dla pracowników obsługi, ewakuacyjne.
 • boczne 5 - wejście od ulicy Kolejowej, drzwi podwójne, bez progu, bez barier architektonicznych, w pełni dostosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim. Dostępne tylko dla pracowników obsługi, ewakuacyjne.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek hali jest jednopiętrowy. Budynek nie dysponuje windą. Osoby z niepełnosprawnościami, w tym poruszające się na wózku inwalidzkim swobodnie mogą poruszać się wyłącznie po parterze budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku hali nie ma podjazdów- wejścia są zrównane z chodnikiem a zatem nie stwarzają przeszkody dla wózków inwalidzkich. W budynku hali nie ma platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Brak przeciwwskazań do wejścia z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

do góry