BIP

Statut

Uchwała Nr III/14/18
Rady Gminy Dziadowa Kłoda
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dziadowej Kłodzie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( tj; Dz. U. z 2018r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj; Dz. U. z 2018
r. poz. 1983 ze zm.) Rada Gminy Dziadowa Kłoda uchwala, co następuje:
§1.
Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dziadowej Kłodzie w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr XIV//58/04 Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia 28.11.2004 r. w sprawie
nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Dziadowej Kłodzie.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Agnieszka Bębenek

Uzasadnienie
Podjęcie niniejszej uchwały związane jest koniecznością dostosowania obowiązujących przepisów do
regulacji zawartych w nowym statucie . Przedłożony projekt w całości wypełnia zakres delegacji
ustawowej do nadania nowego brzmienia statutu instytucji kultury- GOK w Dziadowej Kłodzie . W
tej sytuacji podjęcie uchwały jest niezbędne i uzasadnione.
Wójt Gminy
Robert Fryt

 

załącznik
do uchwały Nr III/ 14 /18
z dnia 28 grudnia 2018 r.


Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Dziadowej Kłodzie zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie :
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
( tj; Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządnie gminnym (tj; Dz. U. z 2018r. poz. 994, z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości (tj; Dz. U. z 2018r. poz. 395, z późn.
zm.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj; Dz. U. z 2017r.poz.2077, z
póżn.zm.);
5) niniejszego Statutu.
§ 2.1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Dziadowa Kłoda.
2.Gminny Ośrodek Kultury w Dziadowej Kłodzie może używać nazwy skróconej : „GOK w
Dziadowej Kłodzie”.
§ 3. 1.Ośrodek jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do Rejestru Instytucji
Kultury prowadzonego przez Organizatora.
2.Ośrodek został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury w dniu 27.02.2004 r.
3. Z chwilą wpisania do Rejestru Instytucji Kultury Ośrodek Gminy Dziadowa Kłoda uzyskuje
osobowość prawną.
4.Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem w imieniu Organizatora sprawuje Wójt Gminy Dziadowa
Kłoda.
§ 4. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w miejscowości Dziadowa Kłoda, przy ul. 1 Maja 11
2. Ośrodek używa pieczęci podłużnej o treści: Gminny Ośrodek Kultury; 56-504 Dziadowa Kłoda
ul. 1 Maja 11; woj. dolnośląskie; NIP 9111856335; REGON 932129710.
3. Terenem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest Gmina Dziadowa Kłoda.
4. Ośrodek może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej
granicami.
Rozdział II
Cel i Zadania
§ 5. Celem Ośrodka jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy
Dziadowa Kłoda, upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury, propagowanie obrzędowości ludowej i
obyczajów kulturalnych oraz pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego
uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
§ 6. Do zakresu zadań Ośrodka należy w szczególności :
1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
2) rozwijanie i wspieranie zainteresowań artystycznych, hobbystycznych, politechnicznych
i innych służących podniesieniu poziomu życia kulturalnego,
3) prowadzenie działalności inicjującej i popularyzującej rozwój amatorskiego ruchu
artystycznego w kołach zainteresowań,
4) koordynowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Dziadowa Kłoda,
5) pomoc instrukcyjno-metodyczna i współpraca z innymi placówkami kulturalnymi,
6) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
7) tworzenie warunków dla rozwoju ruchu regionalnego,
8) upowszechnianie wiedzy o sztuce,
9) współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w dziedzinie kultury,
10) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
11) tworzenie warunków do rozwoju folkloru i sztuki ludowej,
12) organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, konkursów i przeglądów,
13) realizacja zadań we współpracy z organizatorem, instytucjami, zakładami pracy,
stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.
§ 7. Zadania określone w § 6 Ośrodek realizuje zgodnie z planem działania na dany rok, poprzez :
1) organizowanie spektakli, koncertów, dyskotek, zabaw tanecznych, festynów, wystaw,
odczytów, spotkań literackich, wieczorów autorskich,
2) organizację i współpracę z innymi podmiotami w organizacji imprez rozrywkowych,
rekreacyjnych i okolicznościowych,
3) świadczenie usług z zakresu kultury,
4) działania promocyjne na rzecz Gminy Dziadowa Kłoda,
5) prowadzenie aukcji, kwest i akcji na cele charytatywne,
6) współpracę z regionalną prasą, radiem i telewizją,
7) roztaczanie opieki nad rozwojem artystycznym dzieci uzdolnionych,
8) inne działania wynikające z potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Dziadowa Kłoda.
Rozdział III
Zarządzanie i organizacja
§ 8. 1Organem zarządzającym Ośrodkiem jest Dyrektor, który kieruje działalnością Ośrodka,
reprezentuje go na zewnątrz i odpowiada za jego prawidłową działalność merytoryczną, finansową
i gospodarczą.
2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji,
2) opracowywanie planów działania Ośrodka i przekładanie sprawozdań z ich wykonania,
3) przekazywanie Wójtowi okresowych, co najmniej raz na kwartał, informacji na temat bieżącej
sytuacji finansowej oraz działalności Ośrodka.
3. Dyrektora w imieniu Organizatora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Dziadowa Kłoda na zasadach i
w trybie określonym w przepisach, o których mowa w § 1 pkt 1 Statutu.
§ 9.1.Ośrodek jest pracodawcą ( zakładem pracy) dla pracowników Ośrodka w rozumieniu przepisów
Kodeksu Pracy.
2. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
3. Dyrektor i pracownicy Ośrodka powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk
kwalifikacje, określone w przepisach odrębnych.
§ 10.1 Do prowadzenia swojej działalności Ośrodek może wykorzystywać, na podstawie umów:
najmu, dzierżawy, użyczenia i nieodpłatnego użytkowania, obiekty należące do Gminy Dziadowa
Kłoda, ochotniczych straży pożarnych oraz szkół.
§ 11. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny, który nadaje
Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy oraz opinii działających w niej organizacji
związkowych i stowarzyszeń twórców.
§12. Nadzór nad Ośrodkiem w imieniu Organizatora sprawuje Wójt Gminy Dziadowa Kłoda.
Rozdział IV
Gospodarka i Finansowanie
§ 13.1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków,
kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach określających gospodarkę finansową
i rachunkowość instytucji kultury.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy, zatwierdzany przez Dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
3. Plan finansowy w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie, o czym Dyrektor powiadamia
Wójta Gminy Dziadowa Kłoda w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.
§ 14.1. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej od
organizatora dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych
zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz dotacji celowej na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz wskazanych zadań i programów.
2. Wysokość rocznej dotacji dla Ośrodka ustala Rada Gminy Dziadowa Kłoda na podstawie projektu
planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora.
3. Działalność Ośrodka może być finansowana z dotacji pochodzących z budżetu państwa, funduszy
celowych, darowizn, przychodów z odpłatnej działalności kulturalnej, ze sprzedaży składników
majątku ruchomego, przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych i innych źródeł.
§15.1.Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą niekolidującą z jego zadaniami w celu
pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na cele statutowe w zakresie :
1) realizacji imprez zleconych,
2) prowadzenia wypożyczalni sprzętu technicznego, rekwizytów, artykułów użytku kulturalnego,
3) sprzedaży artykułów użytku kulturalnego, wydawnictw Ośrodka, dzieł twórców,
4) organizowania kursów i szkoleń.
2.Z przychodów uzyskiwanych z działalności określonej w ust.1 Ośrodek pokrywa koszty działalności
bieżącej oraz inne zobowiązania.
§16. Ośrodek prowadzi remonty, modernizacje, przebudowy oraz prace inwestycyjne na terenie swojej
siedziby.
§ 17. Dyrektor corocznie, w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego, którym jest
rok kalendarzowy, składa organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy.
Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Dziadowa Kłoda.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 18.Wszelkie zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia .
§ 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowiązujące.

do góry